Szent László Szolgálat alapítvány

Közhasznú szervezet

Központi iroda: Budapest
Bankszámlaszám: MKB 10300002-10453920-49020014
Adószám: 18843062-1-16

Programok

A Szent László Szolgálat Alapítvány tervezett programjai
– 2014 –

Összhangban a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiával, Alapítványunk, amelynek eddig is erőssége volt adományozás útján a hátrányos helyzetű családok egészségügyi helyzetének javítása, az egészségügyi szolgáltatásokat nehezen elérő, vagy azt megfizetni nem tudó rétegek támogatása, egészségügyi és vitaminkészítményekkel járul hozzá a mélyszegénységben élő családok és gyermekeik egészséges fejlődéséhez.

 • Szociális segélyprogramunk célja, az előző évi program folytatása, amely a mélyszegénységben, alapvetően vidéken élő hátrányos helyzetű családok, idősek, gyermekek támogatását célozza. Ennek keretén belül tartós, alapvető élelmiszereket és feldolgozott termékeket, közszükségleti használati tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai cikkeket (tisztálkodási- és tisztítószerek) segélyként juttatunk el a rászorulókhoz. A kedvezményezettek köre a megelőző években már kialakított mikroközösségi kapcsolataink segítségével kerül meghatározásra – természetesen a segélyezettek bevonásával.
 • Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében néhány önkormányzattal elindított együttműködési folyamat továbbfejlesztéseként – egyeztetett igények szerint – gyógyszereket, élelmiszereket, tisztítószereket, vitaminkészítményeket és egyéb, a rászorulók számára hasznos cikkeket adományozunk. Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a lakosság még szélesebb körében és célzottan biztosítjuk jelenlétünket.
 • Téli krízisenyhítő programunk elsősorban és kiemelten a téli krízishelyzethez (novemberi és decemberi, majd a 2015. január és február havi krízisenyhítő akció), valamint a Karácsonyi ünnepekhez kötődő ünnepi segélyezési műveleteket jelenti. Ennek során, a téli időszakra tekintettel új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből szervezünk segélyakciókat, valamint tartós fogyasztási cikkekkel járulunk hozzá a rászoruló családok krízishelyzetének enyhítéséhez, mindennapi problémáik mérsékléséhez.

Segélyeink 20%-ából továbbra is hátrányos helyzetű gyermekek, 40 %-ából létminimum alatt, illetve annak közelében élő felnőttek, 40%-ából pedig idős, beteg emberek tudnak részesülni.

Tevékenységünknek köszönhetően hozzájárulunk a mélyszegénységben élők egészségügyi állapotának javulásához, gyermekeik egészségének romlása megállításához, a társadalmi kohézió erősítéséhez, bevonva őket programjainkba, a szegregáció érzésének csökkentéséhez és integrációjuk megkönnyítéséhez, a társadalmi együttélés alapját jelentő bizalom erősítéséhez.

Az információ áramlás a PR marketing tevékenység igénybevételével, a szakmai programok fejlesztésével, a szociális karitatív feladatainknál az eredményesség társadalmi, kistérségi, települési szinten egyaránt rövid és középtávon mérhető. Szociális programjaink – folytonos, eseti, rendkívüli és országos fesztiválokhoz kötődő – a hatékonyság növekedését eredményezik, mennyiségi és minőségi vonatkozásban egyaránt.

A Szent László Szolgálat alapítványi céljainak megfelelően tevékenységünk a kistérség lakosságának széles alapokon nyugvó karitatív jellegű mozgósítása, aktív gyors cselekvőképessége által a közösségi formálódást a céloknak megfelelő kreatív megoldást is elősegíti. Az együttérző, megértő szociális segítő emberek, önkénteseink számát folyamatosan növeljük, mivel a lecsúszási, szegregációs folyamat romlása nagyobb volumenű, szélesebb körű összefogást igényel a gazdasági válság hatásmechanizmusa miatt is.

Adományaink gyűjtésénél továbbra is pályázaton elnyert természetbeni adományokra, segítőink gyűjtésére és eddigi szponzorainkra támaszkodunk, akik a vállalkozói és civil szférából kerülnek ki, felhasználva minden adódó lehetőséget ennek a körnek a bővítésére. A kistérségi rendezvényeket az önkormányzati szférával szoros együttműködésben, a kedvezményezetti kör bevonásával használjuk ki adományszervező tevékenységünkben.

Önkéntes segítőinkkel, az önkormányzatok, az egészségügyi és a védőnői hálózat, valamint az iskolák többcsatornás információs rendszerén keresztül azonnali segítségnyújtást tudunk biztosítani a különösen hátrányos, katasztrófát, tragédiát szenvedő embertársainknak.

Munkánkban kölcsönösségi alapon támaszkodunk a karitatív partnerszervezeteinkre, illetve az alapítvány céljainak megvalósításában együttműködőkre.

Figyelembe véve azt, hogy a társadalmi szolidaritás szintje alacsony, és tovább romlik a jövedelemkülönbségek növekedésével, ezért célul tűztük ki, hogy nem csak az adományok elosztásának adminisztratív feladataiba, a megcélzott réteg kedvezményezettjeinek kiválasztásába, hanem az adományok, segélyek gyűjtésébe (ezzel figyelmet fordítva a hátrányos helyzetben lévők valós szükségleteinek kielégítésére) fizikai eljuttatásába, konkrét elosztásába is bevonjuk egyrészt az adományozói kör képviselőit, másrészt pedig a kedvezményezetti kört. Ezzel közelítve egymáshoz az -általában csak a karitatív szervezetek munkatársain és önkéntesein keresztül érintkező- szereplőket, közel hozva a súlyos életkörülmények között élőket az adományozókhoz és bevonva őket a konkrét megvalósításba. Ily módon lehetőség nyílik tevőlegesen és hatékonyan érzékeltetni hátrányos helyzetű embertársainkkal a társadalmi szolidaritás megvalósulását, ami erősíti a közösségi kohéziót és csökkenti kizártságuk érzését. A projekt ebben a formában történő megvalósítása a gyakorlatban mutatja be a társadalmi integrációs lehetőségek egyféle megvalósulási formáját is, a súlyos élethelyzetben lévők támogatási folyamatban történő részvételével erősíthető bennük a közösséghez tartozás szükségességének igénye, csökkenthető a szegregációs távolság. Mindemellett, bevonva őket egyfajta segítségnyújtási és információs bázis létrehozásába, a lakosság még szélesebb körében célzottan és közvetlenül, a kedvezményezetti körön keresztül is biztosítjuk jelenlétünket.

A Szent László Szolgálat Alapítvány
előzetes szakmai programja 2013. évre

(Tervezet)

Tekintettel arra, hogy társadalmunkban egyre inkább jelen van a pénzügyi – gazdasági válság hatása, az ebből adódó életminőség szerinti differenciálódás, ami sajnálatos módon aránytalanul sújtja a szegénysorban, kistelepülésen élő, egyébként is hátrányos helyzetű lakosságot, a Szent László Szolgálat – alapítványi céljainak megfelelően – 2013-ra az alábbi projektek végrehajtását készül megvalósítani:

 • Szociális segélyprogram – 2013
  Célja, az előző évi program folytatása, amely a mélyszegénységben, alapvetően vidéken élő hátrányos helyzetű családok, idősek, gyermekek támogatását célozza. Ennek keretén belül tartós, alapvető élelmiszereket és feldolgozott termékeket, közszükségleti használati tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai cikkeket (tisztálkodási- és tisztítószerek) segélyként juttatunk el a rászorulókhoz. A kedvezményezettek köre a megelőző években már kialakított mikroközösségi kapcsolataink segítségével kerül meghatározásra – természetesen a segélyezettek bevonásával.
 • Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés – 2013
  Néhány önkormányzattal elindított együttműködési folyamat továbbfejlesztéseként – egyeztetett igények szerint – gyógyszereket, élelmiszereket, tisztítószereket, vitaminkészítményeket és egyéb, a rászorulók számára hasznos cikkeket adományozunk. Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a lakosság még szélesebb körében és célzottan biztosítjuk jelenlétünket.
 • Téli krízis – enyhítő program – 2013
  Elsősorban és kiemelten a téli krízishelyzethez (novemberi és decemberi, majd a 2014. január és február havi krízis-enyhítő akció), valamint a Karácsonyi ünnepekhez kötődő ünnepi segélyezési műveleteket jelenti. Ennek során, a téli időszakra tekintettel új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből szervezünk segélyakciókat, valamint tartós fogyasztási cikkekkel járulunk hozzá a rászoruló családok krízishelyzetének enyhítéséhez, mindennapi problémáik mérsékléséhez.
 • Együttműködés
  Más karitatív szervezetek, illetve az alapítvány céljainak megvalósításában együttműködő partnerek munkájának támogatása.

Programjaink bázisát pályázaton elnyert természetbeni adományok, segítőink gyűjtése és adományozóink természetbeni hozzájárulása adja.

A Szent László Szolgálat fenti céljainak megvalósítása érdekében elengedhetetlen a logisztikai háttérbázis, mind a raktárazási kapacitás, mind a szállítási képességek tekintetében. Mindehhez pénzbeli hozzájárulás szükséges. A személyi jövedelemadó 1%-ából származó prognosztizált bevételünk, továbbá támogatóink érkező pénzbeli adománya nagy valószínűséggel nem teszi lehetővé ezen feladatok maradéktalan megvalósítását, ezért az Alapítvány működésének támogatásához továbbra is nélkülözhetetlenek a pályázaton elnyerhető, kiegészítő működési források bevonása.

Szent László Szolgálat Alapítvány
szakmai programja 2012. évre

Szakmai programjaink megfogalmazásakor meghatározó szempontként vettük figyelembe az Alapító Okiratunkban elfogadott célokat, feladatokat, valamint azok indokoltságán és fontosságán túl a finanszírozhatóság és a fenntarthatóság biztosítását.

Hazánkban a segélyszervezetek számára is meghatározó társadalmi valóságként jelenik meg a lakosság egyre mélyülő elszegényedése, az életminőség szerinti differenciálódása, a pénzügyi – gazdasági válság hatására bekövetkező élethelyzet változások egyre nehezedő kezelhetősége.

Szolgálatunk éppen ezért körültekintően és saját lehetőségeit mérlegre téve kell, hogy programokat válasszon és hozzon létre.

Tekintettel arra, hogy társadalmunkban egyre inkább jelen van a pénzügyi – gazdasági válság hatása, a társadalom ebből adódó életminőség szerinti differenciálódása, ami sajnálatos módon aránytalanul sújtja a szegénysorban, kistelepülésen élő, egyébként is hátrányos helyzetű lakosságot, a Szent László Szolgálat – alapítványi céljainak megfelelően – 2012-re az alábbi projektek végrehajtását készül megvalósítani:

 • Szociális segélyprogram – 2012
  Célja, az előző évi program folytatása, amely a mélyszegénységben, alapvetően vidéken élő hátrányos helyzetű családok, idősek, gyermekek támogatását célozza. Ennek keretén belül tartós, alapvető élelmiszereket és feldolgozott termékeket, közszükségleti használati tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai cikkeket (tisztálkodási- és tisztítószerek) segélyeket juttatunk el a rászorulókhoz.A segélyezettek köre, a megelőző években már kialakított mikroközösségi kapcsolataink segítségével kerül meghatározásra, a segélyezettek bevonásával.
 • Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés – 2012
  Néhány fővárosi és több vidéki önkormányzattal elindított együttműködési folyamat továbbfejlesztéseként – egyeztetett igények szerint – egészségügyi felszereléseket, – eszközöket (programunk célkitűzései szerint elsősorban anya és gyermekvédelmi eszközöket és felszereléseket), továbbá élelmiszereket, tisztítószereket, gyógyszereket, és egyéb, a rászorulók számára hasznos cikkeket adományozunk. Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a lakosság körében még szélesebb körében és célzottan biztosítjuk jelenlétünket.
 • Segélyakciók 2012
  – Elsősorban és kiemelten a téli krízishelyzethez (novemberi és decemberi krízis-enyhítő akció), valamint a Karácsonyi ünnepekhez kötődő ünnepi segélyezési műveleteket jelenti. Ennek során, a téli időszakra tekintettel új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből szervezünk segélyakciókat, valamint tartós fogyasztási cikkekkel járulunk hozzá az rászoruló családok krízishelyzetének enyhítéséhez, mindennapi problémáik mérsékléséhez.- Másodsorban és szükség szerint felkészülünk a természeti katasztrófahelyzetek kártételeinek enyhítésében, a lakossági és intézményi gondok mérséklésében vállalt részvételre, alapvetően a helyreállítás – újjáépítés segítésére, a kárt szenvedett családok, intézmények főként háztartási-, illetve konyhai felszerelések, élelmiszerek, valamint higiéniai cikkekkel történő támogatására.
 • Együttműködés
  Más karitatív szervezetek, illetve az alapítvány céljainak megvalósításában együttműködő partnerek munkájának támogatása.

Programjaink bázisát pályázaton elnyert pénzbeli- és természetbeni adományok, segítőink gyűjtése és adományozóink természetbeni hozzájárulása adja.

A Szent László Szolgálat fenti céljainak megvalósítása érdekében elengedhetetlen a logisztikai háttérbázis, mind a raktárazási kapacitás, mind a szállítási képességek tekintetében. Mindehhez pénzbeli hozzájárulás szükséges. A prognosztizált adó 1%-ából származó bevételünk, támogatóink pénzbeli adománya nagy valószínűséggel nem teszi lehetővé ezen feladatok maradéktalan megvalósítását, ezért az alapítvány működésének támogatásához nélkülözhetetlen a pályázaton elnyerhető, kiegészítő működési forrás bevonása.

Terveink szerint  a segélyeink 20%-ából továbbra is hátrányos helyzetű gyermekek, 40 %-ából létminimum alatt, illetve annak közelében élő felnőttek, 40%-ából pedig idős, beteg emberek tudnak részesülni. Biztosítva egyúttal azt, hogy értékarányosan számítva, minden 1,- forint pénzbevételből legalább 20,- forint értékű adományt állítson elő a Szent László Szolgálat és juttasson el a rászorulóknak.

A programok szakmai tartalmának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében:

 • kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési megállapodásokat kezdeményezünk és hozunk létre elsősorban települési önkormányzatokkal, valamint a tevékenységi körünk, munkánk segítéséhez kapcsolódó segélyszervezetekkel, intézményekkel, támogatókkal;
 • a már folyó és a tervezett szakmai programjaink finanszírozását, vagy újak indítását segítjük elő  pályázatok alapján kínálkozó lehetőségek kihasználásával;
 • szakmailag felkészült, elhivatott önkéntes segítőink körét rendre bővítjük, felkészítésükről gondoskodunk;
 • megvizsgáljuk kormányzati normatív támogatással finanszírozott program(-ok)bevezethetőségét.

Budapest, 2012. április 24.

DR. KATÓ ERNŐ                            SELMECI BALÁZS  s.k.

e l n ö k                                        t i t k á r

FELHÍVÁS!2011. OKTÓBER 02.

 

Kelt: Budapest, 2011. október 2.

Iktatószám: K-60./2011.

F E L H Í V Á S !

Tisztelt Embertársaink! Régi és leendő Támogatóink!

A Szent László Szolgálat az elmúlt év végén is kéréssel fordult Önökhöz a hazai bajba jutottak, az éhezők, a téli hideg miatt még többet szenvedők, elsősorban a legkiszolgáltatottabbak, az idős, beteg emberek, és a gyermekek megsegítése érdekében. Akkor kérésünket megszívlelve sokan gyorsan és nagyon kedvezően reagáltak. Mi pedig a nemes lelkű adományozóink jóvoltából hatékonyan végezhettük karitatív munkánkat! Talán emlékeznek még, hogy a téli programunkról kiadott beszámolónkban több, mint 82 millió Ft értékű gyógyszer, élelmiszer, ruhanemű, cipő, tisztítószer, édesség és játék segélyként történő eljuttatásáról adhattunk tájékoztatást. Ismételten köszönjük kiváló adományozóinknak, magán- illetve jogi személyeknek, a sajtó munkatársainak, valamint önkénteseinknek, hogy együtt segíthettünk!

Ezúttal ismét a téli krízisenyhítő programunk eredményessége érdekében fordulunk Önökhöz. Most is elsősorban pénzt kérünk, pénzt gyűjtünk, amiből helyben, az adott támogatandó településen, illetve kistérségben tudjuk beszerezni az igényelt és szükséges cikkeket a segélyezéshez. Természetesen nagyon várjuk a természetbeni adományok felajánlását is: elsősorban élelmiszereket, gyógyszereket, higiéniai – és tisztító szereket, ruhaneműket, továbbá a közelgő Karácsonyra tekintettel édességeket, játékokat, könyveket és minden hasznos, az ünnepen meglepetést okozó ajándékokat. Kérjük, támogassák ezúttal is Szolgálatunk által a rászorulókat. A bajbajutottaknak nagyon nagy szükségük van rá. Életeket, sorsokat menthetünk így az Önök segítségével!

Számlaszámunk: 10300002-10453920-49020014

A nagylelkű adományozóink által rendelkezésünkre bocsátott javakat – a sokak által már jól ismert gyakorlatunknak megfelelően – az adományozó akaratát, és rendelkezését figyelembe véve, ellenőrzött módon, a nyilvánosság célszerű bevonásával, de a rászorulók személyiségi jogainak és emberi méltóságának tiszteletben tartásával juttatjuk majd el ezúttal is a kedvezményezettek részére. (Amennyiben kérdésük merül fel, netán egyéb módon áll szándékukban Szolgálatunkat támogatni, kérjük, hívják a +36 1 706 0521 telefonszámot, esetleg írjanak levelet a 1388 Bp., Pf.: 70 levelezési vagy az szlsza@szlsza.hu e-mail címünkre. Jó szívvel ajánljuk figyelmükbe a www.szlsza.hu honlapunkon közölt információinkat is.)

Tisztelettel és nagy köszönettel:

 1. DR. KATÓ ERNŐ

                                                                                                      e l n ö k                                              

 


                                                                   A
Szent László Szolgálat
Alapítvány
                                                         szakmai programja 2011. évre

Szakmai programjaink megfogalmazásakor meghatározó szempontként vettük figyelembe az Alapító Okiratunkban elfogadott célokat, feladatokat, valamint azok indokoltságán és fontosságán túl a finanszírozhatóság és a fenntarthatóság biztosítását.

Hazánkban a segélyszervezetek számára is meghatározó társadalmi valóságként jelenik meg a lakosság egyre mélyülő elszegényedése, az életminőség szerinti differenciálódása, a pénzügyi – gazdasági válság hatása, és nem utolsó sorban a hazai természeti katasztrófahelyzetek kapcsán bekövetkező élethelyzet változások egyre nehezedő kezelhetősége.

Szolgálatunk éppen ezért körültekintően, és saját lehetőségeit mérlegre téve kell, hogy ezúttal is programokat válasszon és hozzon létre.

 

 

 

Az Európai Bizottság 2009 júniusában tett javaslata és az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Mindezeknek megfelelően önkénteseinkkel a következőket tervezzük:

 

1.,Alapvető élelmiszereket és feldolgozott termékeket, közszükségleti használati tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai szereket juttatunk el segélyként a rászorulókhoz. Ez elsősorban célzott segítségnyújtásként valósulna meg, például krízishelyzetek kezelése okán, katasztrófa helyzetek alkalmával, intézmények és esetileg megválasztott célcsoportok támogatásával – hazánkban és határunkon túl.

 

2.,Új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből segélyakciókat szervezünk.

 

3.,A Fővárossal és több kerületi önkormányzatával elindított együttműködési folyamat továbbfejlesztéseként        -egyeztetett igények szerint – egészségügyi felszereléseket,-eszközöket, továbbá élelmiszereket, tisztítószereket, gyógyszereket, és egyéb, a rászorulók számára hasznos cikkeket adományozunk. Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a lakosság még szélesebb körében és célzottan biztosítjuk jelenlétünket a kerületekben.

 

4.,Együttműködési szándéknyilatkozataink szellemében folytatjuk és fejlesztjük kapcsolatunkat partnerszervezeteinkkel.

 

5.,Elsősorban internetes honlapunkon, valamint kiadványok formájában tájékoztató információs rendszert alakítunk ki tevékenységi köreinkről, szolgáltatásainkról.

 

A programok szakmai tartalmának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében:

– kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési megállapodásokat kezdeményezünk és hozunk létre elsősorban települési- illetve fővárosi kerületi önkormányzatokkal, valamint tevékenységi körünkben, a munkánk segítéséhez kapcsolódó szervezetekkel, intézményekkel, támogatókkal;

– a már folyó és a tervezett szakmai programjaink finanszírozását, vagy újak indítását segítjük elő pályázatok alapján kínálkozó lehetőségek kihasználásával;

– szakmailag felkészült, elhivatott önkéntes segítőink körét rendre bővítjük, felkészítésükről gondoskodunk;

– megvizsgáljuk kormányzati normatív támogatással finanszírozott program(-ok) bevezethetőségét.

 

Budapest, 2011. január 19.

 


D
R.KATÓ ERNŐ

                                                                                                                                                        e l n ö k

 

 1. II. féléves segélyezési programcsomagunkA II.félévben munkánkat alapvetően négy fontos feladat határozza meg:
 • a hazai vízkárok okozta lakossági és intézményi gondok mérséklésében vállalt részvételünk;
 • az EU Élelmiszersegély Program II. üteméből adódó feladataink ellátása, együttműködve a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel és a települési önkormányzatokkal;
 • a főváros és több más hazai településünk nehéz szociális helyzetben élő családjainak, intézményeinek támogatása;  és végezetül
 • a téli krízis-enyhítő programunk, ezen belül is a Karácsonyi ünnepekhez kötődő ünnepi segélyezési műveleteink.

Meglévő készleteinkből terveink szerint még szeptemberben közel 5 millió Ft értékű adományt (háztartási felszereléseket, tartós élelmiszereket, higiéniai cikkeket, ruhaneműket, cipőket, játékokat és könyveket) juttatunk el részben a vízkárt szenvedett családoknak, részben pedig a nehéz helyzetben élő embertársainknak, de intézmények is részesülnek majd a segélyeinkből.

Október hónapban tovább folytatódik az EU Élelmiszersegély Program is. A II. fordulóra a Szolgálatunkkal együttműködő, és igénylő települések száma 40-45 %-kal nőtt, így várhatóan közel 80 millió Ft értékű élelmiszer elosztását koordináljuk majd.

Terveink szerint a II. félév során legalább 80-90 ezer nélkülöző embertársunkon segíthetünk további, közel 100 millió Ft értékben.

Ahhoz azonban, hogy ez évi célkitűzéseinket teljesíteni tudjuk, valamint a 2011. év munkáját megnyugtatóan előkészíthessük, elengedhetetlenül szükséges jelenlegi támogatóink megtartása, és újabb adományozók megnyerése. 2012-ig, amíg az adózók SzJA 1%-nak és a Nemzeti Civil Alap támogatásának nem vagyunk jogosultjai, sokkal szűkösebbek a forrás lehetőségeink, mint más, régebb óta működő karitatív szervezeteknek. Ezt a hátrányt sajnos pályázati lehetőségek megragadásával sem lehet mindig kompenzálni, hiszen a kiírások többségénél előírás a legutóbbi két év gazdálkodási beszámolójának csatolása.

Az önkormányzatoktól, az intézményektől, a rászoruló állampolgárok részéről sorra kapjuk a megkereséseket, a segítség iránti széles körű igények megfogalmazásával.

Szándékunk, hogy a már megteremtett anyagi és szellemi bázison – azt bővítve és színesítve – az alapító okiratunkban foglaltaknak megfelelően tovább folytassuk megkezdett munkánkat.

Konkrét programjaink 2010. évben

 • Szociális segélyprogramjaink (Mindenek előtt a mélyszegénységben élő családok, idősek, gyermekek támogatása)
  Tartós élelmiszerek, édességek, higiéniai cikkek (tisztálkodási- és tisztítószerek), ruhák, cipők, háztartási eszközök, felszerelések és berendezési tárgyak, játékok, könyvek.

 

 • Egészségmegőrző és betegségmegelőző szakmai programok:
  (hazánkban az idén a szív- és érrendszeri megbetegedések – mint az egyik vezető halálozási okok – elleni küzdelem évét hirdették meg)
  Karra csatlakoztatható, színes digitális kijelzős vérnyomásmérők, anya és gyermekvédelmi gyógyászati segédeszközök, UV detektorok (a káros sugárzások jelzésével, a megelőzés, az ellenük való konkrét védekezés ajánlásával kivédhessék az egyre elterjedőben lévő bőrrák betegségeket).

 

 • Katasztrófák – a vizek kártételei; a helyreállítás – újjáépítés segítése:
  A vízkárt szenvedett családoknak, intézményeknek: főként háztartási-, illetve konyhai felszerelések, élelmiszerek, higiéniai cikkek, játékok, könyvek.(újabb szállítmányunk indul szeptemberben).

 

 • Más karitatív szervezetek, illetve az alapítvány céljainak megvalósításában együttműködő partnerek munkájának támogatása.

A Szent László Szolgálat Alapítvány szakmai programja 2010. évre*

Szakmai programjaink megfogalmazásakor meghatározó szempontként vettük figyelembe az Alapító Okiratunkban elfogadott célokat, feladatokat, valamint azok indokoltságán és fontosságán túl a finanszírozhatóság és a fenntarthatóság biztosítását.
Hazánkban a segélyszervezetek számára is meghatározó társadalmi valóságként jelenik meg a lakosság egyre mélyülő elszegényedése, az életminőség szerinti differenciálódása, a pénzügyi – gazdasági válság hatására bekövetkező élethelyzet változások egyre nehezedő kezelhetősége.
Szolgálatunk éppen ezért körültekintően és saját lehetőségeit mérlegre téve kell, hogy programokat válasszon és hozzon létre.

 

2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve, mindezeknek megfelelően a következőket tervezzük:

 1. Az Európai Unió által finanszírozott, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által koordinált EU Élelmiszersegély Programhoz csatlakozva előbb segélyszervezet(-ek) együttműködő partnereként, később, a szükséges források előteremtésével – eredményes pályázat esetén – 1.000 – 2.000 tonna élelmiszersegély eljuttatását vállalnánk a legrászorultabb lakossági rétegekhez az alábbi célcsoportokat figyelembe véve:- létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők;
  – kisnyugdíjasok;
  – hátrányos szociális helyzetű gyermekek.
 2. Alapvető élelmiszereket és feldolgozott termékeket, közszükségleti használati tárgyakat, háztartási felszereléseket, valamint higiéniai szereket juttatunk el segélyként a rászorulókhoz. Ez elsősorban célzott segítségnyújtásként valósulna meg, például krízishelyzetek kezelése okán, katasztrófa helyzetek alkalmával, intézmények és esetileg megválasztott célcsoportok támogatásával-hazánkban és határunkon túl.
 3. Új és tisztított használt felsőruházati cikkek köréből segélyakciókat, valamint szociális árusításokat szervezünk.
 4. A Főváros XVIII. Kerületi Önkormányzatával elindított együttműködési folyamat továbbfejlesztéseként – egyeztetett igények szerint – egészségügyi és kórházi felszereléseket, eszközöket, továbbá berendezéseket adományozunk. Segítségnyújtási és információs bázis létrehozásával a lakosság még szélesebb körében és célzottan biztosítjuk jelenlétünket a kerületben.
 5. Együttműködési szándéknyilatkozatunk szellemében folytatjuk és fejlesztjük kapcsolatunkat a NEEKA Alapítvánnyal.
 6. Elsősorban internetes honlapunkon, valamint kiadványok formájában tájékoztató információs rendszert alakítunk ki tevékenységi köreinkről, szolgáltatásainkról.

A programok szakmai tartalmának és fenntarthatóságának biztosítása érdekében:

 • kölcsönös előnyökön alapuló együttműködési megállapodásokat kezdeményezünk és hozunk létre elsősorban települési önkormányzatokkal, valamint a tevékenységi körünk, munkánk segítéséhez kapcsolódó segélyszervezetekkel,intézményekkel, támogatókkal;
 • a már folyó és a tervezett szakmai programjaink finanszírozását, vagy újak indítását segítjük elő pályázatok alapján kínálkozó lehetőségek kihasználásával;
 • szakmailag felkészült, elhivatott önkéntes segítőink körét rendre bővítjük, felkészítésükről gondoskodunk;
 • megvizsgáljuk kormányzati normatív támogatással finanszírozott program(-ok)bevezethetőségét.

* 1./2009.sz.határozatával 2009.december 19-én a Kuratórium elfogadta.